Algemene Voorwaarden Cursus | Examentraining


www.inuwvoordeel.nl
Artikel 1. Definities


De online webwinkel In Uw Voordeel (voorheen Behandelcentrum), de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemer, Behandelcentrum In Uw Voordeel een overeenkomst voor het geven van een cursus of een examentraining heeft afgesloten per email.Artikel 2. Toepassingsgebied


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die worden gesloten met Behandelcentrum In Uw Voordeel voor cursussen en examentrainingen. 
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien er schriftelijk afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen. 
2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de deelnemer binden Behandelcentrum In Uw Voordeel voor cursussen en examentrainingen niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.Artikel 3.Totstandkoming van de overeenkomst


3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van  Behandelcentrum In Uw Voordeel voor cursussen en examentrainingen.
Artikel 4. Auteursrechten


4.1 Het is de deelnemer niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal zoals de praktijk instructieboeken en syllabussen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen. 
4.2 Het is de deelnemer niet toegestaan om op basis van de door Behandelcentrum In Uw Voordeel verzorgde cursus of examen training, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen.
4.3 Het is de deelnemer niet toegestaan voor het maken van beeld en geluidmateriaal.Artikel 5. Privacy


5.1 Behandelcentrum In Uw Voordeel gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van deelnemers om hen te informeren over opleidingsproducten. Deelnemers hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.Artikel 5. Toepasselijk recht


5.1 Op de overeenkomst tussen Behandelcentrum In Uw Voordeel is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
5.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.Wet- en regelgeving

Auteurswet geldend op 1 januari 2015


www.overheid.nlArtikel 31

Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.


Artikel 31a

Hij die opzettelijk een voorwerp waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat:

a. openlijk ter verspreiding aanbiedt;
b. ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft;
c. invoert, doorvoert, uitvoert of;
d. bewaart uit winstbejag.

Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.


Artikel 31b

Hij die van het plegen van de misdrijven, als bedoeld in de artikelen 31 en 31a, zijn beroep maakt of het plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie.


Artikel 33

De feiten strafbaar gesteld in de artikelen 3131a31b32 en 32a zijn misdrijven.


Een ieder die zonder toestemming van de maker/eigenaar van deze website (s) foto(s) of tekst)en) gebruikt, pleegt opzettelijke inbreuk op auteursrecht. Dit valt in Nederland onder een misdrijf  art. 31 jo. 33 Aw.